O INSTYTUCIE
Misja
Dyrekcja
Rada Naukowa
Struktura
Biblioteka Naukowa
Współpraca międzynarodowa
Historia
OFERTA
AKTUALNOŚCI
SEMINARIA
PUBLIKACJE
OTWARTA NAUKA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OFERTY PRACY
KONFERENCJE
KONTAKT
DANE JEDNOSTKI
WOJSKOWE KOŁO PTTK NR 3
  
Współpraca międzynarodowa

 

Wojskowy Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy utrzymuje systematyczne kontakty z międzynarodowymi środowiskami badawczymi i projektowymi, wywierającymi wpływ na tworzenie nowych technologii teleinformatycznych.

Specjaliści z WIŁ uczestniczą w konferencjach, sympozjach, targach, wystawach, komitetach i grupach roboczych realizujących międzynarodowe projekty badawcze.    


Projekty i programy międzynarodowe


GRUPY ROBOCZE NATO

Pracownicy WIŁ uczestniczą w pracach następujących grup roboczych NATO:

  • IST 090/RTG-043 SOA Challanges over real time and disadvantaged grids - ds. wyzwań i implementacji architektury SOA w zdegradowanym środowisku sieciowym;
  • RTG IST-114 Task Group Trusted Information Sharing for Partnerships (TISP) - ds. zaufanej wymiany informacji dla Partnerstw;
  • IST-104/RTG-050 Cognitive Radio in NATO - ds. radia kognitywnego w NATO;
  • IST-108  Cyber Defence Situational Awareness - ds. świadomości sytuacyjnej w obszarze obrony przed atakami cybernetycznymi;
  • TC Syndicate AC/322(CP/4)N)2013 Technical Characteristics Syndicate NATO NINE (NATO Network and Information Infrastructure Internet Protocol Network Encryption) - ds. opracowania wymagań technicznych na standard NATO NINE (wymagania dla urządzenia kryptograficznego do zabezpieczenia sieci NATO opartych na protokole IP);
  • IICWG International Interoperability Control Working Group - grupa utworzona przez producentów i twórców sprzętu dążących do osiągnięcia interoperacyjności.
WIŁ posiada także swojego reprezentanta w międzynarodowej grupie roboczej utworzonej przez producentów i twórców sprzętu dążących do osiągnięcia jego interoperacyjności - International Interoperability Control Working Group (IICWG).

 

ĆWICZENIA, WARSZTATY, TESTY

MNE 6: Multinational Experimentation - Wielonarodowy Eksperyment 6. W 2008 roku WIŁ został obserwatorem, a w 2009 - aktywnym uczestnikiem wielonarodowych eksperymentów przeprowadzanych w celu poprawy efektywności operacji koalicyjnych.
[Czytaj więcej/zwiń]

MNE-7: Multinational Experiment - Wielonarodowy Eksperyment 7 to siódma edycja eksperymentów, których celem była weryfikacja procedur, technologii oraz planowanych przedsięwzięć. Ćwiczenia dotyczyły problematyki dostępu do obszarów globalnych, takich jak: akweny morskie, kosmos
i przestrzeń powietrzna.
[Czytaj więcej/zwiń]

Multinational Capability Development Campaign (MCDC) to kampania inicjowana przez Amerykańskie Dowództwo Sił Połączonych (US Joint Forces Command). Stanowi ona kontynuację eksperymentów realizowanych wcześniej w ramach ćwiczeń MNE. Jej celem jest rozwój i wprowadzenie nowych zdolności ukierunkowanych na poprawę efektywności działania sił koalicyjnych w zakresie obrony cybernetycznej.
[Czytaj więcej/zwiń]

CAP-DEMO: Capability Demonstration on the Baltic Sea - Pokaz wymiany informacji CAP-DEMO stanowił jeden z elementów Wielonarodowego Eksperymentu MNE 6, który miał na celu zbadanie zdolności współpracy międzynarodowych struktur cywilnych i wojskowych, w tym znajomości sytuacji środowiska morskiego w trakcie przeciwdziałania tzw. nieregularnym zagrożeniom.
Specjaliści WIŁ odnieśli znaczny sukces podczas realizacji poszczególnych etapów Wielonarodowego Eksperymentu MNE 6. Brali oni czynny udział w realizacji celu 4.2 "Multinational Interagency Situational Awareness - Extented Maritime Environment (MISA-EM)". Zakres celu projektu MISA-EM to rozwój zdolności sił koalicji oraz innych partnerów w zakresie zwiększania znajomości sytuacji w środowisku morskim w celu przeciwdziałania zagrożeniom nieregularnym, w tym ochrony przed niedozwoloną aktywnością na morzu, obszarach przybrzeżnych i odległych akwenach.
[Czytaj więcej/zwiń] Film

TIDE Sprint: NATO ACT Technology for Information, Decission and Execution Superiority - Środowisko badań technologii tworzenia przewagi informacyjnej, decyzyjnej i wykonawczej pod przewodnictwem NATO ACT.
Od 2008 r. pracownicy WIŁ czynnie uczestniczą w spotkaniach forum ACT NATO TIDE. Jest to międzynarodowe środowisko wysokiej klasy specjalistów, którzy opracowują technologie tworzenia świadomości sytuacyjnej w oparciu o współdzielenie zasobów informacyjnych państw tworzących koalicję.
[Czytaj więcej/zwiń]

CWIX 2010: Coalition Warrior Interoperability Exercise, Examination, Experimentation, Exploration. Udział w ćwiczeniach CWIX umożliwia weryfikację interoperacyjności najnowszych rozwiązań w środowisku międzynarodowym wśród potencjalnych przyszłych koalicjantów w misjach pokojowych. WIŁ w prowadzonych przez siebie pracach badawczych i rozwojowych opracował demonstrator technologiczny umożliwiający zapewnienie bezpiecznej wymiany informacji w sieciach heterogenicznych, pozwalający na przekazywanie informacji o pozycji wojsk własnych (usługa BFT - ang. Blue Force Tracking). W ramach CWIX WIŁ skupił się na uwierzytelnionej i autoryzowanej wymianie informacji w relacjach międzydomenowych oraz na testowaniu usług, które mogą być współdzielone w przyszłych operacjach militarnych.
[Czytaj więcej/zwiń]

CWIX 2012

EU NEC DEMO 2013

 

PROJEKTY EUROPEJSKIEJ AGENCJI OBRONY

MIDNET: Military Disruption Tolerant NETworks - Projektowanie wojskowych sieci bezprzewodowych odpornych na uszkodzenia. Celem projektu jest opracowanie założeń standaryzacyjnych na sieci bezprzewodowe odporne na uszkodzenia oraz demonstratora technologii, które będą wykorzystywane w systemach wojskowych i cywilnych wymagających wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa.

TACTICS: Tactical Service Oriented Architecture - Architektura usługowa systemów taktycznych. Wdrożenie opracowanych i rekomendowanych w projekcie TACTICS rozwiązań umożliwi efektywne i bezpieczne przekazywanie informacji do najniższych poziomów dowodzenia oraz osiąganie świadomości sytuacyjnej również na najniższych szczeblach dowodzenia. Jednym z założeń architektury SOA jest elastyczność i dynamiczna rekonfiguracja komponentów, powodująca możliwość tworzenia nowych relacji informacyjnych w czasie działania systemu. Pozwoli to na przekazywanie wrażliwych informacji, komunikatów poprawiających jakość i szybkość podejmowania decyzji.

ESSOR: European Secured Software Defined Radio - działający w jego ramach Project Team on Software Defined Radio (PT on SDR) zajmuje się koncepcją bezpiecznego radia programowalnego, przewidywanego do stosowania we wspólnych operacjach państw zrzeszonych w pakcie NATO.

ICAR: Intelligent Control of Adversary Radiocommunications - Inteligentna kontrola łączności radiowej przeciwnika. Projekt ICAR ma na celu podniesienie możliwości partycypantów w zakresie przechwytu  i kontroli łączności radiowej w środowisku zurbanizowanym na terenie Unii Europejskiej. Ma on powiększyć możliwości w zakresie wykrywania, lokalizacji, kontroli, przechwytu i blokowania łączności radiowej (od nadajników zakresu KF do terminali telefonii satelitarnej) przeciwnika, tj. grup terrorystycznych, organizacji przestępczych, oraz minimalizowanie zagrożenia związanego z IED (improwizowanymi ładunkami wybuchowymi) inicjowanymi drogą radiową. Działanie systemu ma wywierać minimalny lub niezauważalny wpływ na istniejącą infrastrukturę telekomunikacyjną i jakość świadczonych przez nią usług. Projekt zakończy się demonstratorem elementów systemu i pokazem jego możliwości.


PROJEKTY UNII EUROPEJSKIEJ

INSIGMA: Inteligentny System Informacyjny dla Globalnego Monitoringu, Detekcji i Identyfikacji Zagrożeń http://insigma.kt.agh.edu.pl/. Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie złożonego systemu informacyjnego do celów kompleksowej detekcji i identyfikacji zagrożeń oraz monitoringu i identyfikacji obiektów ruchomych. Do podstawowych efektów oczekiwanych w wyniku realizacji tego systemu należą: opracowanie metod automatycznej obserwacji i rejestracji parametrów o obiektach ruchomych, transmisji i archiwizacji danych oraz identyfikacji osób znajdujących się w tych obiektach; wykrywanie zagrożeń i analiza różnorodnych parametrów ruchu na tle dynamicznych map; identyfikacja osób i zagrożeń na bazie terminali przenośnych i inteligentnego monitoringu oraz wyszukiwanie osób, danych i treści multimedialnych z zabezpieczeniem obiegu i przechowywania informacji.

 

INNE

TACOMS Post-2000 - "Tactical Communication Standards for the Land Combat Zone Post-2000"
Wojskowy Instytut Łączności aktywnie uczestniczył w realizacji programu TACOMS Post 2000, mającego na celu opracowanie serii standardów definiujących wymagania dotyczące interoperacyjności perspektywicznych szerokopasmowych systemów łączności, a tym samym zapewnienie interoperacyjności pomiędzy taktycznymi systemami łączności różnych armii.
[Czytaj więcej/zwiń]

TICNET - "Implementation of IPv6 Protocol for Tactical Interoperable Communications Networks"
W marcu 2003 roku WIŁ wspólnie z Wojskową Akademią Techniczną i niemieckim Instytutem Telekomunikacji, Przetwarzania Informacji i Ergonomii (FKIE - Wachtberg) przystąpił do realizacji projektu badawczego pt. "Implementation of IPv6 Protocol for Tactical Interoperable Communications Networks" (TICNET).
[Czytaj więcej/zwiń]

Military Communications and Information Systems Conference
Wojskowy Instytut Łączności jest współorganizatorem corocznej konferencji MCC wraz z Wojskową Akademią Techniczną oraz krajowym oddziałem Stowarzyszenia AFCEA. Konferencję wspierają od lat NATO Consultation, Command and Control Agency (NC3A) oraz European Defence Agency. Na forum międzynarodowym i krajowym konferencja ta została rozpowszechniona pod nazwą NATO Regional Conference on Military Communications and Information Systems. W roku 2006 zmieniono nazwę na MCC - Military Communications and Information Systems Conference.
Konferencja skutecznie służy międzynarodowej wymianie najnowszych informacji dot. wojskowych systemów łączności i informatyki pomiędzy naukowcami oraz przedstawicielami przemysłu i sił zbrojnych, a także instytucji związanych z obronnością.
[Czytaj więcej/zwiń]

23.04.2009 r. podpisane zostało porozumienie między Wojskowym Instytutem Łączności a niemieckim Forschungsinstitut Für Komunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE) dot. współpracy naukowej.
Porozumienie podpisali: prof. dr. rer. nat. Maurus Tacke - prezes zarządu Forschungsgesellschaft für Angewandte Naturwissenschaften (FGAN) oraz dr inż. Marek Suchański - dyrektor Wojskowego Instytutu Łączności.

 © 2006 Wojskowy Instytut Łączności